KHÓA

THÁNG 1

TUẦN

2 BUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

 

1. LỚP CHUYÊN LUYỆN VĂN PHẠM (GRAMMAR):

 

- VP. CƠ BẢN

 

- VP. TRUNG CẤP

Thứ 2 & 5

 

Thứ 3 & 6

 

Thứ 4 & 7

08:00-9:30

 

 

14:00-15:30

 

 

17:30-19:00

02 – 03 – 04 / 01

 

 

 

 

1,600,000đ

 

 

 

2. LỚP CHUYÊN LUYỆN PHÁT ÂM (PRONUNCIATION):

 

 

- PÂ. CƠ BẢN

 

- PÂ. TRUNG CẤP

Thứ 2 & 5

 

Thứ 3 & 6

 

Thứ 4 & 7

09:30-11:00

 

 

15:30-17:00

 

 

19:00-20:30

02 – 03 – 04 / 01

 

 

1,600,000đ

 

 

 

        

 

 

KHÓA

THÁNG 1

TUẦN

3 BUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

1. LỚP CHUYÊN LUYỆN VĂN PHẠM (GRAMMAR):

VP. CƠ BẢN

246

 

357

08:00-9:30

04

2,000,000 đ

VP. TRUNG CẤP

14:00-15:30

05

2. LỚP CHUYÊN LUYỆN PHÁT ÂM (PRONUNCIATION):

PÂ. CƠ BẢN

246

 

357

09:30-11:00

04

2,000,000 đ

PÂ. TRUNG CẤP

15:30-17:00

05

 

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP CHUYÊN LUYỆN TRƯỚC NGÀY 20/12 ĐƯỢC GIẢM 100K.

 

 

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP CHUYÊN LUYỆN ĐƯỢC GIẢM 100K.

 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 100K/BẠN/KHÓA.

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè